Press enter to begin your search

Tel. 080-595-2669 | lnwspratarn@gmail.com |

0
  • No products in the cart.

ENGLISH VERSION ประวัติเจ้าแม่กิวเทียงเฮี่ยงนึ่ง

“ประวัติเจ้าแม่กิวเทียงเฮี่ยงนึ่ง”

กิวเทียงเนี่ยเนี้ย เป็นเทพสตรีในศาสนาเต๋า ได้ถูกเรียกอีกนามว่า “กิวเทียงเหี่ยงนึ่ง” บางแห่งเรียก “เหี่ยงนึ่ง”, “หง่วงนึ่ง”, “กิวเทียงเนี่ยเนี้ย” ล้วนแล้วเป็นองค์เดียวกันทั้งสิ้น ท่านเป็นเทพแต่โบราณกาลมีอำนาจ และความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากได้ปกป้องคุ้มครองประเทศ ให้ร่มเย็น ปลอดจากข้าศึกศัตรู เง็กเซียนฮ่องเต้ (เง็กอ๊วงเทียงจุง) จึงได้มีพระราชโองการแต่งตั้ง ให้สมญานามว่า “กิวเทียงเหี่ยงนึ่ง” หมายถึง เทพสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ทั้ง 9 ชั้น หรือ “กิวเทียงเซี้ยบ้อ”
เนื่องจากท่านเป็นเทพโบราณ จึงพบว่า มีประวัติและตำนานอยู่หลายเรื่อง พอสรุปเป็นสังเขปได้ดังนี้ กิวเทียงเหี่ยงนึ่ง มีลักษณะดั้งเดิมคือ เป็นนกนางแอ่น มีบทกลอนโบราณหนึ่งตามบันทึกในคัมภีร์กวี (詩經) กล่าวว่า “ฟ้าบัญชาให้นกนางแอ่นมาเกิด จุติในราชวงศ์ซาง บ้านเรือนโอ่โถ่งและกว้างใหญ่ กษัตริย์โบราณบัญชาให้รบศึก เขตขันธ์กระจายทั่วสี่ทิศ” กลายเป็นบทกวีร้องในราชพิธีสักการะบรรพชนภายหลังราชวงศ์ซาง ความหมายคือ กษัตริย์แห่งสรวงสวรรค์ได้มีบัญชาให้นกนางแอ่นจุติมาเป็นบรรพชนแห่งราชวงศ์ซาง ให้สร้างความเข้มแข็งต่อกษัตริย์และราชวงศ์ซาง และในบันทึกประวัติศาสตร์จีน(史記) มีได้กล่าวถึงนกนางแอ่นอันเป็นบรรพชนแห่งกษัตริย์ราชวงศ์ซาง ดังนี้ มีหญิงสาวนางหนึ่งเป็นนางสนมของกษัตริย์องค์หนึ่ง นามว่า กังเต๊ก (簡狄) ได้เดินผ่านสระน้ำแห่งหนึ่งได้เห็นนกนางแอ่นตัวหนึ่งกำลังวางไข่ นางสนมกังเต๊กได้กินไข่นั้นเข้าไป และเกิดตั้งครรภ์ขึ้น ต่อมาราชบุตรที่เกิดขึ้นจึงเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ซางอันผูกพันทางสายเลือดกับนกนางแอ่นนี้อยู่ ก่อนราชวงศ์สุย มีหนังสือชื่อ “กษัตริย์อึ่งตี่สอบถามกลยุทธ์วิธีศึกจากเหี่ยงนึ่ง” (黃帝問玄女兵法) ได้กล่าวว่า เหี่ยงนึ่งได้ช่วยเหลือกษัตริย์อึ่งตี่ (黃帝) ในการต่อสู้กับข้าศึกที่ชื่อ ชีอิ๊ว (蚩尤) เหี่ยงนึ่ง ได้แปลงเป็นนกนางแอ่น แม้ว่าจะไม่สามารถกลับสภาพดังเดิมได้ แต่ก็สามารถแปลงกลับมาในรูปครึ่งเทพครึ่งนก และที่สำคัญคือได้ช่วยเหลือให้กษัตริย์รอดพ้นจากภัยพิบัติได้จากสงคราม

อ้างอิงจากคัมภีร์ซัวไฮ่หรือคัมภีร์ไต่ฮวงปักเก็ง (山海經 : 大荒北經) ได้กล่าวว่า “มีมนุษย์ที่มีร่างกายและเสื้อผ้าเป็นสีเขียว มีชื่อว่า อึ่งตี่หนึงลี้ ซึ่งในขณะนั้น ชีอิ๊ว ได้กรีฑาไพร่พลเพื่อรบกันกษัตริย์อึ่งตี่ อึ่งตี่จึงได้มีพระบัญชาให้มังกรมาสู้ ชีอิ๊ว ได้เชิญพระพิรุณมาช่วยโดยปล่อยฝนห่าใหญ่ อึ่งตี่จึงได้อัญเชิญให้เทพหนึ่งลี้หยุดฝน และได้สังหารชีอี๊วได้สำเร็จ” เทพหนึงลี้ก็คือ องค์เหี่ยงนึ่งซึ่งมีกายครึ่งคนครึ่งนกนั่นเอง

ตามบันทึกจากคัมภีร์