Press enter to begin your search

Tel. 080-595-2669 | lnwspratarn@gmail.com |

0
  • No products in the cart.

ENGLISH VERSION ประวัติเจ้าแม่กิวเทียงเฮี่ยงนึ่ง

“ประวัติเจ้าแม่กิวเทียงเฮี่ยงนึ่ง” กิวเทียงเนี่ยเนี้ย เป็นเทพสตรีในศาสนาเต๋า ได้ถูกเรียกอีกนามว่า “กิวเทียงเหี่ยงนึ่ง” บางแห่งเรียก “เหี่ยงนึ่ง”, “หง่วงนึ่ง”, “กิวเทียงเนี่ยเนี้ย” ล้วนแล้วเป็นองค์เดียวกันทั้งสิ้น ท่านเป็นเทพแต่โบราณกาลมีอำนาจ และความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากได้ปกป้องคุ้มครองประเทศ ให้ร่มเย็น ปลอดจากข้าศึกศัตรู เง็กเซียนฮ่องเต้ (เง็กอ๊วงเทียงจุง) จึงได้มีพระราชโองการแต่งตั้ง ให้สมญานามว่า “กิวเทียงเหี่ยงนึ่ง” หมายถึง เทพสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ทั้ง 9 ชั้น หรือ “กิวเทียงเซี้ยบ้อ”...

ประวัติเจ้าแม่กิวเทียงเฮี่ยงนึ่ง

“ประวัติเจ้าแม่กิวเทียงเฮี่ยงนึ่ง” กิวเทียงเนี่ยเนี้ย เป็นเทพสตรีในศาสนาเต๋า ได้ถูกเรียกอีกนามว่า “กิวเทียงเหี่ยงนึ่ง” บางแห่งเรียก “เหี่ยงนึ่ง”, “หง่วงนึ่ง”, “กิวเทียงเนี่ยเนี้ย” ล้วนแล้วเป็นองค์เดียวกันทั้งสิ้น ท่านเป็นเทพแต่โบราณกาลมีอำนาจ และความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากได้ปกป้องคุ้มครองประเทศ ให้ร่มเย็น ปลอดจากข้าศึกศัตรู เง็กเซียนฮ่องเต้ (เง็กอ๊วงเทียงจุง) จึงได้มีพระราชโองการแต่งตั้ง ให้สมญานามว่า “กิวเทียงเหี่ยงนึ่ง” หมายถึง เทพสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ทั้ง 9 ชั้น หรือ “กิวเทียงเซี้ยบ้อ”...